top of page

PROPISI I OBRASCI 

Najčešće korišćeni obrasci i najčitaniji zadružni propisi koje preporučuje Bulevar omladinska zadruga. Na siguran način do fleksibilne radne snage preko zadruge. Ostvarite benefite i dodatne usluge angažovanjem radnika preko omladinske.

NAJČEŠĆE PREGLEDANI OBRASCI

ZAKONSKA PRAVA I OBAVEZE

Nešto o pravima i obavezama ugovarača pogledajte generalni ugovor sa zadrugom

 

Odredbom člana 198. Zakona o radu data je mogućnost poslodavcu da može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge, u skladu sa propisima o zadrugama.  Pogledajte  pojedinačni ugovor

 

Poslodavac može radno da angažuje zadrugara omladinske, odnosno studentske zadruge, pod uslovom da ima uput od zadruge za rad kod poslodavca ili se zaključuje ugovor između zadruge i poslodavca kojim se utvrđuju obaveze, prava i uslovi rada člana zadruge.

 

Poslodavac i zadruga samostalno se opredeljuju da li će pre upućivanja omladinca na rad kod poslodavca zaključiti ugovor ili će zadruga samo dati uput.

Bez obzira koji je akt osnov za radno angažovanje, isti mora da sadrži osnovne elemente ugovora , obaveze i prava poslodavca i zadrugara i uslove rada koje je poslodavac dužan da obezbedi zadrugaru za vreme radnog angažovanja.  Pravni osnov -misljenje ministarstva.

OZB 1240x350-01.png

    OBAVEZE OMLADINSKE ZADRUGE

 • Vršenje selekcije i regrutacije kandidata po odgovarajućim profilima i  zahtevima, oglašavanje potrebe za kadrovima, vršenje edukacije...

 • Vođenje  knjige zadrugara

 • Sastavljanje računa za izvršene usluge zadrugara (izlazne fakture)

 • Isplata naknade za rad zadrugaru, izrada obračuna  i kalkulacija zarada

 • Obračun  i  uplata poreza na dohodak građana

 • Pdv evidencije

 • Plaćanje doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja

 • Vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova PIO i ZDR

 • Pravno zastupanje  u  spornim potraživanjima  za  izvršene usluge

 • Predstavljanje zadrugara  na tržistu, kreiranje ponude, poslovni ugovori, druge knjigovodstvene  evidencije

 


    PRAVA ZADRUGARA ZA VREME RADA

 

 • Pravo na naknadu za rad i  druge troškove u vezi sa radom

 • Pravo na obavezno socijalno osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljenja i pravo na zaštitu na radu

 • Pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu uplaćenih doprinosa, odnosno penzijski staž za lica koja nisu na školovanju ili su starija od 26 godina (nezaposleni osiguranici)

 • Obavljanje poslova preko omladinske zadruge je rad van radnog odnosa, pa se time  prava zadrugara ne mogu  u svemu poistovetiti sa svim pravima radnika iz radnog odnosa

OBAVEZE POSLODAVCA 

 

 • Da zaključi pojedinačni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom  

 • Da evidentira radni učinak radnika (na obrascu uputa ili obračunskom listu) i uplati ugovorenu naknadu zadruzi

 • Da rukovodi procesom rada i vrši  neposredni nadzor nad radnicima

 • Da obezbedi opremu i sredstva za rad

 • Da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa...

       Pregled min.osnovice zarade.


Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), za povredu na radu odgovoran je poslodavac kod koga se radovi izvode. Poslodavac je po zakonu obavezan da, na poslovima na kojima se radovi izvode, preduzme sve mere radi obezbeđenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih koji rade na tim poslovima. U slučaju povrede na radu, povrednu listu popunjava poslodavac kod koga se povreda dogodila. 

Poslodavac zadruzi uplaćuje naknadu za rad u bruto iznosu (po cenovniku) i taj iznos predstavlja  prihod zadruge i zadrugara. Iz ostvarenog bruto prihoda koji pripada zadrugaru, zadruga obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana, doprinose za socijalno osiguranje i obračunava neto iznos za isplatu zadrugaru.

 

Sredstva ostvarena radom zadrugara, koja poslodavac uplaćuje zadruzi u bruto iznosu sastoje se od:
1) Neto zarade, odnosno naknade za rad zadrugara,
2) Sredstava za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe (članski doprinos),
3) Sredstava za plaćanje poreza, doprinosa i drugih javnih obaveza.

OBRASCI

PORESKE OBAVEZE
U ODNOSU NA "KATEGORIJU" ZADRUGARA

STUDENTI I UČENICI

Na školovanju  do navršenih 26 godina života.

Omladinska zadruga, za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge za vreme  školovanja, je obveznik uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti  u slučajevima utvrđenim zakonom. 

Stope dopirinosa iznose:  za PIO 4 % i  za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede 2%.

Na prihod koji ostvari član zadruge plaća se (član 85. Zakona o porezu na dohodak građana) porez na druge prihode po stopi od 20%  na osnovicu umanjenu za normirane troskove  ( 20%)   i tako obračunati porez se umanjuje za 40%.[kalkulacija obračuna zarade]

colleagues-having-business-meeting.jpg

NEZAPOSLENA LICA

Osiguranici, koji nisu na školovanju  ili su stariji od 26 godina života.

Dakle lica između 18 i 3o godina. Lica starija od 30 godina ne mogu biti prijavljena preko omladinske zadruge. 
Poseti:
HR BULEVAR

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI

Za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru zaključenom preko omladinske zadruge osim lica (studenti i učenici) do navršenih 26 godina života ako su na školovanju, omladinska zadruga je obveznik uplate doprinosa.

 

Lice koje obavlja privremene i povremene poslove je osiguranik koji obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenom u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, i po tom osnovu ostvaruje ugovorenu naknadu.

Ugovorena naknada je naknada za rad u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu (bruto osnovica).

Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce je ugovorena naknada po tom osnovu.

Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja. Mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice. Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu. Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu.

 

Poslodavac je dužan da doprinose iz stava 1. ovog člana obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade.

 • Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.

 • Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.

 • Ako poslodavac ne obračuna doprinose u zakonskom roku, nadležna organizaciona jedinica poreska uprava, po službenoj dužnosti, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

 • Ako se zarada isplaćuje u delovima, a prvi deo zarade je manji od najniže mesečne osnovice doprinosa, poslodavac je dužan da prilikom isplate prvog dela zarade, obračuna i plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

Obračun doprinosa za nezaposlene angažovane preko zadruge počev od 1. Avgusta 2014. godine vrši se po sledećim stopama:

 • za obavezno PIO - 14%  osiguranik,  +  12% za poslodavac placa ..... ukupno. 26% ( stara stopa  24%)

 • za obavezno zdravstveno osiguranje -   5,15%  +   5.15% ...... ukupno 10,3%  (stara stopa 12.3%)

 • za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%. +   0.75% .....ukupno  1,5%     (stara stopa 1.5%)

 

Porez na dohodak građana se plaća po stopi od 10%  za  kategoriju  nezaposlenih osiguranika, koji nisu na školovanju ili su stariji od 26 godina. 

Pogledajte  kalkulaciju obracuna zarade.

bottom of page