top of page
female-hand-holding-classic-blue-light-b
oz logo novi beli.png

PONUDA OMLADINSKE ZADRUGE

Omladinska zadruga BULEVAR iz  Beograda  nudi brzu i kompletnu uslugu angažovanja radnika poslodavcima za sve profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu. Radimo po principu HITNOG SERVISA, na telefonski poziv. 

Angažovanje studenata i mladih do 30 godina starosti, podsredstvom omladinske zadruge, predstavlja najfleksibilniji oblik zapošljavanja u zemlji.

Angažujte saradnike na određeni period po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge, dok potreba za obavljanjem poslova postoji. 

Omladinska zadruga vodi sve evidencije o radu i zaradama u skladu sa zakonom, vrši prijave i odjave radnika, obračun zarada i isplatu radnika po završenom poslu. 

 

Za rad preko omladinske zadruge otvara se uput-ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji može da traje od jednog dana do 120 radnih dana. Taj ugovor se može dnevno raskinuti ili produžiti u zavisnosti od Vaših stvarnih potreba.

Poslodavac je u obavezi da pre početka saradnje sa zadrugom dostavi podatke o identifikaciji svoje firme. Odnosno da, ukoliko potražuje radnike, dostavi OVEREN ZAHTEV  radnicima na tel/fax ili na e-mail zadruge i to podatke sadržane u obrascu: 

Ukoliko želite da Vam zadruga dostavi PONUDU za specifične zahteve radnog angažovanja ili tendersku ponudu , potrebno je da nam pošaljete UPIT  na obrascu:

 

Kod velikih sistema (kao što su javni tenderi), gde postoji potreba da se organizuje poseban protokol o saradnji, zadruga i poslodavac zaključuju GENERALNI UGOVOR o poslovnoj saradnji sa definisanim protokolom:

 

female-hand-holding-stacked-cubes.jpg
oz logo novi beli.png
OZ%20novi%20logo_edited.png
businessman-examining-papers-table_edite
OZ%20novi%20logo_edited.png

 

CENA RADA

Prilikom ugovaranja obavljanja poslova, omladinska zadruga i poslodavac utvrđuju cenu rada u skladu sa cenovnikom zadruge, odnosno ponuđenim zaradama poslodavca.

 

OBAVEZE ZADRUGE

 • Otvaranje UPUTA omladinske zadruge.

 • Izdavanje POJEDINAČNOG UGOVORA između poslodavca i radnika.

 • Obezbeđivanje potrebnog broja izvršilaca kroz predselekciju i regrutaciju.

 • Vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada, podnošenje poreskih prijava, prijave i odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova PIO i ZDR.

 • Obezbeđivanje rezervnih izvršilaca za zamenu.

 • Sastavljanje računa za  izvršene usluge zadrugara .

 • Obračun i isplata uplaćenih bruto zarada zadrugara.

 • Drugi administrativni poslovi (potvrde, izvodi, listinzi zarada itd...) 

 

 

OBAVEZE POSLODAVCA

 • Zaključivanje pojedinačnog ugovora o privremenim poslovima sa zadrugarima.  

 • Evidentiranje radnog učinka  radnika (na obrascu uputa  ili obračunskom listu).

 • Uplata ugovorenih naknada zadrugara omladinskoj zadruzi.

 • Rukovođenje procesom rada i vršenje neposrednog nadzora nad radnicima.

 • Obezbeđivanje  opreme i sredstava za rad.

 • Poštovanje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa.

 • Na kraju obračunskog perioda (mesečno, polumesečno, nedeljno), poslodavac šalje omladinskoj zadruzi evidenciju radnog učinka / prisustva zadrugara na poslu, a koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika.

VEĆ IMATE RADNIKE?

Ukoliko ste već pronašli odgovarajuće kandidate  koje bi angažovali po ugovoru preko omladinske zadruge, možete ih sami prijaviti u zadrugu ali je potrebno da priložite sledeća dokumenta:

 1. Potvrdu o školovanju ( za studente indeks ) i ličnu kartu na uvid

 2. Za nezaposlena lica koja više nisu na školovanju, za prijavu preko zadruge treba podneti radnu knjižicu na uvid, zdravstvenu knjižicu i kopiju lične karte.         POSTUPAK UČLANJENJA

Angažovani radnici preko omladinske zadruge otvaraju uput za rad za određenog poslodavca, sa tipskim - pojedinačnim ugovorom o privremenim i povremenim poslovima.
Naručilac / poslodavac overava ostvareni učinak radnika i vraća uput u zadrugu, odnosno dostavlja zadruzi obračunski list i radni učinak, po završetku posla.

PREDNOSTI SARADNJE SA OMLADINSKOM ZADRUGOM

Poslodavac, prilikom angažovanja studenata ili nezaposlenih lica do 30 godina starosti preko omladinske zadruge, ima niz pogodnosti:   

 • Oslobađa se administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika.

 • Oslobađa se kadrovskih i obračunskih evidencija (ugovori, obračuni,  itd.)

 • Oslobađa se sistematizacije radnih mesta za obezbeđene izvršioce.

 • Studenti - povoljna obračunska kategorija radnika za povremena angažovanja.

 • Naručioca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori, odsustva radnika.

 • Dostupnost izvorima podataka od 15.000 aktivnih kandidata u bazi na godišnjem nivou.

 • Uvek obezbeđeni rezervni izvršioci za slučaj odsustva ili bolovanja.

 • Ušteda na troškovima regrutacije i selekcije kandidata.

 • Pokrivanje teritorije cele Srbije za angažovanje radnika.

lc-waikiki-logo.png
gebruder-weiss-vector-logo.png
milsped_novi.gif
91b7fb4aacf7319d2de4595deb0160086f00dc54
vulkan-1024x306.png
Cineplexx.jpg
siemens.png
PngItem_1101390.png
bottom of page