top of page

Blog 115. Sve što treba da znate o video nadzoru na posluGde prestaje interes da se zaštiti imovina firme i ljudi koji u njoj rade, a gde počinje narušavanje privatnosti radnika? - linija je vrlo tanka i mnogi bi rekli još nejasno definisana. Situacija sa video nadzorom u Srbiji je neuređena zakonom. A i da jeste, kao što je to slučaj sa Evropskom unijom sa čijim zakonima moramo da se usaglasimo, ne postoji uvek opravdanje za nadzor svih, ili svih vrsta prostorija u jednoj firmi.ŠTA JE ZAKONIT VIDEO NADZOR?


Video nadzor (sistem uređaja za praćenje i/ili snimanje slike) predstavlja obradu podataka o ličnosti kojom se u velikoj meri zadire u privatnost fizičkih lica, ali i druga prava i slobode garantovane Ustavom Republike Srbije, kao što su pravo na zaštitu podataka o ličnosti i pravo na poštovanje dostojanstva ličnosti na radu. Da bi takva obrada podataka o ličnosti bila zakonita, sem pravnog osnova za obradu, mora da postoji i opravdana svrha obrade koja je jasno određena i koja se ne može ostvariti bez takve obrade podataka o ličnosti.


Dakle, video nadzor hodnika je jedna stvar, ali video nadzor kancelarija u kojima rade ljudi je sasvim druga. Tu mora da postoji dodatni razlog za video nadzor, recimo postojanje imovine velike vrednosti ili je to, na primer, serverska soba pa morate tačno da znate kada je ko ušao i koliko se zadržao, radi sprečavanja ili naknade eventualne štete.


"Zakonom o privatnom obezbeđenju propisano je da se planiranje sistema tehničke zaštite vrši na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom te da upotrebljena tehnička sredstva moraju, u pogledu kvaliteta, sigurnosti i garancija, ispunjavati zakonske norme i tehničke standarde koji važe u Republici Srbiji. Odredbe ovog zakona, ukoliko su u konkretnom slučaju ispunjeni svi uslovi propisani tim zakonom, predstavljaju pravni osnov za obradu podataka o ličnosti zaposlenih od strane poslodavca putem video nadzora i za takav video nadzor nije potreban pristanak zaposlenih", objašnjava Goran Pavlović viši savetnik Sektora za nadzor u kancelariji Poverenika.


Pavlović dalje ističe da je kod uvođenja sistema video