top of page

Blog 91. Šta je to mobing i kako se boriti protiv njega?


Mobing je psihičko nasilje koje najčešće ima za cilj da natera žrtvu mobinga da samovoljno napusti firmu. Iako se o mobingu kao obliku zlostavljanja dosta piše u poslednjih 15-ak godina, to nije moderna pojava. Psihološki pritisci su oduvek postojali. Mobing započinje konfliktom, a kada se konfliktu na radnom mestu dozvoli da naraste i poprimi neke neverovatne razmere koje rezultuju teškim psihofizičkim posledicama, pričamo o pojavi koju svako treba na vreme da prepozna.


Termin „mobing na radnom mestu“ prvi put je opisan tokom '80ih od strane psihologa Heinz Laymana koji je posmatrao efekte ovog ponašanja, i primetio da su mete mobinga traumatizovane podjednako kao da su bile u ratu na prvoj liniji vatre.Šta spada pod mobing?


Možemo reći da ova pojava ima tri glavne odlike:

  • postojanje nasilnog ponašanja (od strane jedne ili više osoba ka žrtvi mobinga)

  • traje duži vremenski period i stalno napreduje (jer mobing zapravo nastaje iz konflikta koji nikad nije rešen i koji je eskalirao; konflikt se produbljuje i pojačava)

  • nastajanje i narastanje disbalansa moći u međuljudskim odnosima (što je praktično definicija nasilja)

Usled ovoga, žrtva mobinga se nalazi pod sve većim stresom koji postaje nepodnošljiv. Ona je prinuđena da se zaštiti bilo u kompaniji, bilo van nje .Priča se, najčešće, završava otkazom i dugotrajnim sudskim postupkom. Mobing ima ozbiljne posledice, kako po žrtvu mobinga, njenu porodicu, a tako i po firmu u celini.Kako dolazi do mobinga?


Razlozi pojave mobinga naravno, variraju; počevši od prirode posla, preko organizacionih uzroka, do prirode odnosa između zaposlenih. Uzmimo primer mobera (onog ko vrši nasilje) i osobe koja trpi mobing: