Propisi  i  Obrasci  |zadruga|

Najčešće pregledano

Zakonska prava i obaveze

OZB 1240x350-01.png

Obrasci

Poslovi preko zadruge - imam posao , bulevar studentska zadruga
mapa gradova Srbije - omladinska zadruga bulevar

Nešto o pravima i obavezama ugovarača pogledajte [generalni ugovor sa zadrugom] 

 

-Odredbom člana 198. Zakona o radu data je mogućnost poslodacu da može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama...  pogledajte  [pojedinačni ugovor]

 

-Poslodavac može radno da angažuje zadrugara omladinske, odnosno studentske zadruge, pod uslovom da ima uput od zadruge za rad kod poslodavca ili se zaključuje ugovor između zadruge i poslodavca kojim se utvrđuju obaveze, prava i uslovi rada člana zadruge.

 

-Poslodavac i zadruga samostalno se opredeljuju da li će pre upućivanja omladinca na rad kod poslodavca zaključiti ugovor ili će zadruga samo dati uput.

Bez obzira koji je akt osnov za radno angažovanje, isti mora da sadrži osnovne elemente ugovora , obaveze i prava poslodavca i zadrugara i uslove rada koje je poslodavac dužan da obezbedi zadrugaru za vreme radnog angažovanja.  [pravni osnov -misljenje ministarstva]

 

 

 

Obaveze Poslodavca gde zadrugar radi;  
-da zaključi pojedinačni ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom  
-da evidentira radni učinak radnika (na obrascu uputa ili obračunskom listu)
 i uplati ugovorenu naknadu zadruzi
-da rukovodi procesom rada i vrši  neposredni nadzor nad radnicima
-da obezbedi opremu i sredstva za rad
-da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa...
[pregled min.osnovice zarade] 

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005),
za povredu na radu odgovoran je poslodavac kod koga se radovi izvode, koji je po zakonu obavezan da na poslovima na kojima se radovi izvode preduzme sve mere radi obezbeđenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih koji rade na tim poslovima. U slučaju povrede na radu, povrednu listu popunjava poslodavac kod koga se povreda dogodila.  (izveštaj o povredi)

Poslodavac zadruzi uplaćuje naknadu za rad u bruto iznosu (po cenovniku ) i taj iznos predstavlja  prihod zadruge i zadrugara. Iz ostvarenog bruto prihoda koji pripada zadrugaru, zadruga obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana, doprinose za socijalno osiguranje i obračunava neto iznos za isplatu zadrugaru.

 

Sredstva ostvarena radom zadrugara, koja poslodavac uplaćuje zadruzi u bruto iznosu sastoje se od:
1) neto zarade, odnosno naknade za rad zadrugara
2) sredstva za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe (članski doprinos)
3) sredstva za plaćanje poreza, doprinosa i drugih javnih obaveza 

 

Obaveze zadruge :

 • da vrši selekciju i regrutovanje kandidata po odgovarajućim profilima i  zahtevima, da oglašava potrebe za kadrovima, vrši edukaciju ...

 • vođenje  knjige zadrugara 

 • sastavljanje računa za izvršene usluge zadrugara (izlazne fakture)

 • isplata naknade za rad zadrugaru, izrada obračuna  i kalkulacija zarada

 • obračun  i  uplata poreza na dohodak građana

 • pdv evidencije

 • plaćanje doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja

 • vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova PIO i ZDR

 • pravno zastupanje  u  spornim potraživanjima  za  izvršene usluge

 • predstavljanje zadrugara  na tržistu, kreiranje ponude, poslovni ugovori,

 • druge knjigovodstvene  evidencije…

 
Prava zadrugara  za vreme rada:
-pravo na naknadu za rad I  dr. troškove u vezi sa radom

-pravo na zaštitu na radu 
-pravo na obavezno socijalno osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljelja

-pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu uplaćenih doprinosa, odnosno penzijski staž za lica koja nisu na školovanju ili su starija od 26 godina (nezaposleni osiguranici). 

-Obavljanje poslova preko omladinske zadruge je rad van radnog odnosa, pa se time  prava zadrugara ne mogu  u svemu poistovetiti sa svim pravima radnika iz radnog odnosa.

 

Poreske obaveze u odnosu na kategoriju zadrugara *studenti i učenici * nezaposleni

 

Studenti i učenici na školovanju  do navršenih 26 godina života.

Omladinska zadruga - za lica koja, obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge, za vreme  školovanja /učenici i studenti do 26 god./ je obveznik uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti  u slučajevima utvrđenim zakonom. 

Stope dopirinosa iznose:  za PIO 4 % i  za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede 2%.

Na prihod koji ostvari član zadruge plaća se (član 85. Zakona o porezu na dohodak građana): 

-porez na druge prihode po stopi od 20%  na osnovicu umanjenu za normirane troskove  ( 20%)   i tako obračunati porez se umanjuje za 40%. Pogledajte [kalkulacija obračuna zarade]

 

Nezaposlena lica - osiguranici, koji nisu na školovanju  ili su stariji od 26 godina života

Za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru zaključenom preko omladinske zadruge osim lica (studenti i učenici) do navršenih 26 godina života ako su na školovanju, omladinska zadruga je obveznik uplate doprinosa.

 

Lice koje obavlja privremene i povremene poslove je osiguranik koji obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenom u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, i po tom osnovu ostvaruje ugovorenu naknadu.

 

Ugovorena naknada je naknada za rad u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu (bruto osnovica).

Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce je ugovorena naknada po tom osnovu.

 

Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja. Mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice. Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu.

Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu.

 

Poslodavac je dužan da doprinose iz stava 1. ovog člana obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade.
Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.

Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.
Ako poslodavac ne obračuna doprinose u zakonskom roku, nadležna organizaciona jedinica poreska uprava, po službenoj dužnosti, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.
Ako se zarada isplaćuje u delovima, a prvi deo zarade je manji od najniže mesečne osnovice doprinosa, poslodavac je dužan da prilikom isplate prvog dela zarade, obračuna i plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

 Obračun doprinosa za nezaposlene angažovane preko zadruge počev od 1. Avgusta 2014. godine vrši se po sledećim stopama:
- za obavezno pio - 14%  osiguranik,  +  12% za poslodavac placa.....ukupno. 26% ( stara stopa  24%)
- za obavezno zdravstveno osiguranje -   5,15%  +   5.15% ...........ukupno 10,3%  (stara stopa 12.3%)
- za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%. +   0.75%........... ukupno  1,5%     (stara stopa 1.5%)

 

Porez na dohodak građana se plaća po stopi od 10%  za  kategoriju  nezaposlenih osiguranika, koji nisu na školovanju ili su stariji od 26 godina. Pogledajte  [kalkulaciju obracuna zarade]

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR

Birčaninova 42, Savski Venac
11000 Beograd, Srbija


011 / 3650-156
011 / 3650-157
011 / 3650-158
011 / 3650-159
mob. info tel: 060 /5555-843

Studentski servis BULEVAR

Kneginje Zorke 5, Vračar
11000 Beograd, Srbija


+381 (011) 344-3381
+381 (011) 2435-486

+381 (011) 3447-257

+381 (011) 630-1937
mob. info tel: 060/6000-290

Oglasni centar BULEVAR

Logistika & Marketing

011/344-33-81, lok. 20

       marketing@ozbulevar.rs

RADNO VREME

Radnim danima: 08-17h

Subotom: 08-12h
office@ozbulevar.rs

 • ig icon
 • fb icon
 • linkedin icon
 • tweeter icon

© 2020 Bulevar omladinska zadruga